Regulamin i polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Mototurist sp. z o.o.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – mototurist@mototurist.pl

Za poprawność podanych danych osobowych klientów odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca –zawierająca Umowę.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

Podane dane osobowe Podróżnych przetwarzane są w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.RODO;c)

c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

a) przez czas trwania umowy,

b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie

c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

d) do momentu wycofania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

Podane dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.